`

(Η εν λόγω ενημέρωση αφορά ειδικά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.findyourproperty.gr)

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής «Εταιρεία»), ενημερώνει εσάς, επισκέπτες/χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου (εφεξής «Διαδικτυακός Τόπος»), ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας διέπεται από τους όρους που ακολουθούν και από τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και της σχετικής ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Υπεύθυνος επεξεργασίας 

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank AE», Όθωνος 8, 10557 Αθήνα, με αρ. ΓΕΜΗ 154558160000. 

Ποιά προσωπικά δεδομένα σας συλλέγει η Εταιρεία και από πού;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Εταιρεία ανήκουν κυρίως στις ακόλουθες κατηγορίες: 

1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Εταιρεία απευθείας από εσάς με την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή εκ μέρους σας των φορμών που είναι διαθέσιμες στον Διαδικτυακό Τόπο (φόρμες επικοινωνίας). Τα εν λόγω δεδομένα μπορούν να είναι: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο σταθερό ή κινητό, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός φαξ και εν γένει δεδομένα που συμπληρώνετε στα πεδία ελεύθερου κειμένου. Ειδικά για τα πεδία ελεύθερου κειμένου σας εφιστούμε την προσοχή  να μην καταγράφετε σε αυτά ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως τη φυλετική ή την εθνοτική καταγωγή σας, την ιδεολογία ή τις πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, πληροφορίες για τη σωματική ή ψυχική υγεία σας, τα βιομετρικά στοιχεία ή τα γενετικά χαρακτηριστικά σας, το γενετήσιο προσανατολισμό σας κ.λπ.. Επίσης θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που συμπληρώνετε στις φόρμες του Διαδικτυακού Τόπου είναι ορθά και ακριβή και δεσμεύεστε να ειδοποιείτε την Εταιρεία για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτά. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο μέσω κοινοποίησης λανθασμένων, ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων-πληροφοριών στις φόρμες του Διαδικτυακού Τόπου είναι αποκλειστική ευθύνη σας.

2. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την Εταιρεία αυτόματα μέσω του Διαδικτυακού Τόπου. Όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με τον Διαδικτυακό Τόπο, μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένα δεδομένα, όπως: η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σας σύστημα, η ταχύτητα της σύνδεσής σας και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και πληροφορίες που συλλέγονται μέσω Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, παρακαλείσθε όπως επισκεφθείτε την αντίστοιχη ειδική ενημέρωση σχετικά με την από μέρους της Εταιρεία χρήση Cookies.

Στην έννοια της κατά τα ανωτέρω συλλογής των δεδομένων από εσάς περιλαμβάνεται και η συλλογή από τρίτο που ενεργεί για λογαριασμό σας. Επίσης σε περίπτωση που μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, θα πρέπει να έχετε εξασφαλίσει τη σχετική συγκατάθεσή τους και να τους έχετε παραπέμψει στην παρούσα ενημέρωση.

Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων

Η Εταιρεία αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων. Ο Διαδικτυακός Τόπος ούτε απευθύνεται ούτε είναι σχεδιασμένος σκοπίμως για να απευθύνεται σε ανηλίκους. Η πρόθεση της Εταιρεία είναι να μη συλλέγει ούτε να τηρεί εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που τυχόν έχουν πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο της. Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα από ανήλικο χωρίς συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα, όπου αυτή απαιτείται, τα δεδομένα αυτά θα διαγραφούν άμεσα. 

Γιατί συλλέγει η Εταιρεία τα δεδομένα σας και για ποιους σκοπούς τα επεξεργάζεται; 

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα:

Α. Με τη συγκατάθεσή σας

Η εν λόγω επεξεργασία εξυπηρετεί σκοπούς όπως:

1. Την επικοινωνία μαζί σας εφόσον έχετε συμπληρώσει ηλεκτρονικά τις φόρμες επικοινωνίας που είναι διαθέσιμες στον Διαδικτυακό Τόπο.
2. Την ενημέρωση ή/και τη συμμετοχή σας σε διαφημιστικές-προωθητικές ενέργειες. 

Β. Για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με έννομες υποχρεώσεις της

Η εν λόγω επεξεργασία εξυπηρετεί σκοπούς, όπως:

1. Τη συμμόρφωση της με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, καθώς και τις αποφάσεις οποιωνδήποτε  αρχών (δημόσιων, εποπτικών, εισαγγελικών κ.λπ.) ή δικαστηρίων.
2. Την προστασία και ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής, την πρόληψη, αποτροπή και καταστολή παρανόμων πράξεων.

Η εν λόγω (υπό Β.) επεξεργασία εξυπηρετεί επίσης και τα έννομα συμφέροντα της Εταιρείας ή τρίτου (κατωτέρω υπό Γ.).

Γ. Για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας ή τρίτου

Η εν λόγω επεξεργασία για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας ή τρίτου εξυπηρετεί σκοπούς, όπως την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της Εταιρείας. Της επεξεργασίας αυτής προηγείται στάθμιση ότι έναντι των συμφερόντων της Εταιρείας δεν υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων σας.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρεί η Εταιρεία τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας τους. Διαγράφονται με ασφαλή τρόπο μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, εκτός εάν η κείμενη νομοθεσία προβλέπει τη συνέχιση της τήρησής τους ή αν αυτό απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή/και άλλων Αρχών.

Ποιοι είναι ενδεικτικά οι αποδέκτες των δεδομένων σας; 

Κατά την εκπλήρωση των συμβατικών και νόμιμων/κανονιστικών υποχρεώσεών της Εταιρείας, την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων της, καθώς και στις περιπτώσεις που η Εταιρεία  είναι εξουσιοδοτημένη ή έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας, αποδέκτες των δεδομένων σας μπορεί για παράδειγμα να είναι οι κατωτέρω:

α) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Εταιρείας και εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις, οι αρμόδιοι υπάλληλοι θυγατρικών της Εταιρείας  και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών με έδρα στην Ελλάδα ή άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους.

β) Φορείς στους οποίους η Εταιρεία αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της (εκτελούντες την επεξεργασία) όπως φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν μεσιτικές υπηρεσίες για λογαριασμό της Εταιρείας, πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, περιλαμβανομένων των επιγραμμικών συστημάτων και πλατφορμών, εταιρείες αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, διαχείρισης και καταστροφής αρχείων και δεδομένων, εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, έρευνας ικανοποίησης πελατών ή αγοράς γενικότερα, προώθησης υπηρεσιών δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές, κ.λπ., υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση των όρων ασφαλείας και του απορρήτου.

γ) Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς.

Μπορεί η Εταιρεία να διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε.);

Η Εταιρεία δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες, εκτός Ε.Ε., εφόσον:

α) διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την τρίτη χώρα, από έδαφος ή από έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τομείς στην εν λόγω τρίτη χώρα ή

β) έχουν παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις για την επεξεργασία τους από τον αποδέκτη, με βάση το νόμο.

Εάν καμία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύει, διαβίβαση μπορεί να γίνει εφόσον:

α) έχετε παράσχει στην Εταιρεία την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή σας ή

β) η διαβίβαση απαιτείται για την εκτέλεση σύμβασής σας με την Εταιρεία, όπως για την εκτέλεση εντολών σας ή

γ) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση ή άσκηση νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων της Εταιρείας ή

δ) υπάρχει σχετική υποχρέωση της Εταιρείας από διάταξη νόμου ή διακρατική σύμβαση ή

ε) στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρείας με τους κανόνες της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στο φορολογικό τομέα, όπως αυτοί απορρέουν από τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδας.

Για την εκπλήρωση των υπό δ ή ε ανωτέρω υποχρεώσεων η Εταιρεία ενδέχεται να προβεί στη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να προωθηθούν μέσω αυτών στις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών.

Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του Διαδικτυακού Τόπου μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο που ανήκει σε τρίτους δεν συνεπάγεται ότι η Εταιρεία αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική που ακολουθούν αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι σχετικά με την προστασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.

Θα πρέπει να φροντίζετε οι ίδιοι να ενημερώνεστε την προστασία και διαχείριση των δεδομένων σας από τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους.

Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης).

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.

γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).

δ) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).

ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη).

στ) Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από την Εταιρεία, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματά σας:

i. Η Εταιρεία  έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.

ii. Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της Εταιρείας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.

iii. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Τα δικαιώματά μου -Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας; 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως, στην «Τράπεζα Eurobank AE», Όθωνος 8, 10557 Αθήνα ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@eurobank.gr.
Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή αυτού. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Εταιρεία θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.
Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από την Εταιρεία δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Εταιρεία δύναται είτε να σας επιβάλλει την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς σας σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα/στα αιτήματά σας.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στη διεύθυνση Σινιόσογλου 6, 14234 Νέα Ιωνία ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@eurobank.gr.

Πώς προστατεύει η Εταιρεία τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. Αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στον Διαδικτυακό της Τόπο, καθώς η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής.